środa, 28 kwietnia 2010

Metoda projektów w matematyceCzym jest metoda projektów?
Projekt edukacyjny jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez ucznia lub grupę uczniów zjawiska związanego z życiem codziennym lub dowolną gałęzią wiedzy.
Zadanie to powinno:
• nawiązywać do realnych sytuacji
• zrywać z podziałem na treści przedmiotowe
• odwoływać się do zainteresowań ucznia i pozwalać na poszerzanie jego wiedzy
• mieć charakter odkrywczy
• wymuszać realizację pełnego procesu badawczego od planowania przebiegu badań przez zdobywanie informacji, stosowanie rozmaitych strategii rozwiązywania problemu po opracowanie wniosków, stawianie dobrych pytań.

Ucząc matematyki metodą projektu rozwijamy u uczniów ważne umiejętności matematyczne oraz dajemy okazję do ich swobodnego elastycznego stosowania. Metoda projektu stawia nie tyle na wiedzę i opanowanie technik, co na rozumienie procesów matematycznych, przeprowadzanie rozumowań, stawianie i empiryczne badanie hipotez, definiowanie obiektów i klasyfikowanie ich na tej podstawie, stosowanie matematyki jako narzędzia do rozwiązywania problemów praktycznych, kształtowanie rozmaitych strategii, rozwiązywania problemów. W ten sposób rozwijamy ważne umiejętności matematyczne oraz dajemy okazję do ich swobodnego elastycznego stosowania.Rola nauczyciela w metodzie projektów.
W tradycyjnych metodach nauczania nauczyciel jest postacią dominującą i centralną, metoda projektów wymaga przyjęcia innej roli. Nauczyciel powinien sterować pracą grup uczniowskich, kierować działaniami uczniów, udzielając im pomocy i interweniując, jeśli zachodzi taka potrzeba. W miarę wzrostu samodzielności uczniów i postępu prac nad projektem, powinien pozostawić uczniom więcej swobody i ograniczyć się do dyskretnej kontroli ich działań. W tej metodzie bardzo ważne jest nastawienie na proces, a nie tylko na produkt.

Rola ucznia w metodzie projektów.
Metoda projektów we wszystkich jej fazach uwzględnia indywidualne zainteresowania, zdolności, potrzeby, aspiracje uczniów. Stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny uczniów, wspierając ich twórczość i innowacyjność. Najlepiej jest, gdy inicjatywy projektów wychodzą od uczniów, ale jeśli tak nie jest, to i tak strategiczne decyzje dotyczące realizacji projektu uczniowie podejmują wspólnie. Uczniowie wykonując projekt przyswajają sobie nowe wiadomości i umiejętności, wdrażają się do samodzielności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości i wspólnego działania.

Jak przygotować się do pracy metodą projektu?
• najważniejszy jest wybór tematu - dostosowanie go do zainteresowań i możliwości ucznia, potrzeb nauczyciela i środowiska szkolnego,
• następny krok, to wybór formy realizacji projektu (indywidualnie czy grupowo)
• planowanie przebiegu projektu,
• bardzo ważne jest opracowanie instrukcji,
• konieczne jest ustalenie zasad pracy w grupie i kryteria oceny.

Harmonogram prac projektu
Uczniowie wraz z nauczycielem ustalają możliwie szczegółowo sprawy organizacyjne, uwzględniając następujące zagadnienia:
• co konkretnie jest do zrobienia
• jakie są potrzebne środki, materiały, narzędzia
• jaką postać ma przybrać produkt końcowy
• ile czasu należy przeznaczyć na realizację projektu
• kto i za co będzie odpowiedzialny
• kto jaką rolę będzie pełnił w ramach podziału pracy
Poza tym należy ustalić sprawy dotyczące wspólnego komunikowania się i działania, w jaki sposób będą rozwiązywane konflikty.

Kontrakt powinien zawierać :
• temat i cele projektu
• opis poszczególnych etapów działania. Określenie zadań szczegółowych i ich przydział poszczególnym członkom zespołu
• określenie czasu realizacji projektu
• określenie sposobu monitorowania realizacji poszczególnych etapów przez nauczyciela
• określenie terminu, miejsca, czasu i form prezentacji projektu
• określenie kryteriów oceny realizacji projektu


Wykonanie projektu
W zależności od charakteru projektu praca może odbywać się w grupach, indywidualnie lub zbiorowo. Proces realizacji projektu powinien być tak kierowany przez nauczyciela, żeby uczniowie sami zapoznawali się z nowym materiałem. Powinni go zdobywać, korzystając nie tylko z podręczników, ale wszystkich możliwych źródeł, utrwalać zdobytą wiedzę przez łączenie teorii z praktyką. W tej fazie projektu nauczyciel może oceniać uczniów, nie liczy się tylko efekt końcowy, ale przede wszystkim jakość działania. Ważne jest nie tylko co się robi, ale również jak się to wspólnie robi.

Prezentacja projektu
Jeśli projekt został zakończony, powinna nastąpić jego prezentacja. Końcowym rezultatem wykonanego projektu może być:
• album ilustrowany zdjęciami, szkicami,, własnymi analizami
• plakat lub inna forma plastyczna
• książka, broszura, ulotka, gazetka
• prezentacja multimedialna
• film, nagranie
• sprawozdanie
• konferencja naukowa: wykłady i prezentacje prowadzone przez uczniów
• schematy, modele, plany.

Ocena projektu
Każdy nauczyciel wykorzystujący metodę projektu musi ocenić zarówno sam projekt, jak i jego prezentację oraz przedsiębiorczość uczniów. Nauczyciel:
• ocenia indywidualną oraz zbiorową pracę uczniów
• ocenia poszczególne fazy i pracę w całości
• do oceny stosuje się kryteria określone w instrukcji
• pokazuje niewykorzystane możliwości
• daje wskazówki do przyszłej pracy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz